501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Pozew o rozwód powinien zawierać następujące elementy:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko stron i ich pełnomocników
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku (czego żądamy)oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności
4) podpisy stron lub pełnomocników
5) wymienienie załączników
Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
6)) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
7)) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.
Jeżeli sporządzone pismo nie będzie mogło otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub nie uiszczono od niego należnej opłaty przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pozwu, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wezwania pod rygorem jego zwrotu.
Pozew poprawiony lub uzupełniony w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl