501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Sytuacje, w których osoby otrzymują zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, bądź zajęciu określonych składników majątkowych, nie są sytuacjami bez wyjścia, pod warunkiem, że czynności te naruszają prawo dłużnika lub osób trzecich. Można w takiej sytuacji wykorzystać instrument nazwany powództwem przeciw egzekucyjnym, może z niego skorzystać dłużnik bądź osoba trzecia, której prawa zostały w trakcie egzekucji naruszone.
W pierwszej sytuacji dłużnik może żądać uchylenia klauzuli wykonalności nadanej wyrokowi, np. w sytuacji w której obowiązek stwierdzony tytułem wykonawczym został wykonany, bądź obowiązek ten przeszedł na inną osobę, bądź też zaszła inna przyczyna uniemożliwiająca prowadzenie egzekucji w oparciu o tytuł wykonawczy.
Natomiast zdarza się również, że prowadzona egzekucja narusza prawa osób trzecich. Wówczas takim osobom również przysługuje możliwość złożenia powództwa przeciw egzekucyjnego.
Zgodnie z treścią art. 841 k.p.c. każda osoba może żądać zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji, gdy egzekucja z tego przedmiotu narusza jej prawa, np. został zajęty przedmiot nie należący do dłużnika.
Powództwo przeciw egzekucyjne wytacza się przed sądem, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Wartość przedmiotu sporu warunkuje, czy jest to sąd rejonowy czy też sąd okręgowy. W pozwie należy wskazać wszystkie zarzuty jakie można podnieść dla danej sytuacji. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować iż na późniejszym etapie postępowania nie będzie można ich skutecznie podnieść, sąd potraktuje te wnioski jako spóźnione. Można dodatkowo złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania sprawy przed sąd.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl