501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Zgodnie z ustawą prawo o gospodarce nieruchomościami podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego.
Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.
Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej.
Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego co do zasady, opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Co zrobić kiedy nasza działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego?
W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:
1) nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
2) jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jednakże ustawodawca przewidział kilka wyjątków w których można dokonać podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 95 u. o g.n. Wedle tego wyliczenia podział nieruchomości może nastąpić w celu:
1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;
5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
6) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;
6a) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
6b) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
6c) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
7) wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
8) wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

Toteż przy rozpatrywaniu problemu, czy daną działkę można podzielić należy rozpocząć od ustalenia czy dla przedmiotowej nieruchomości istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie ma to czy wydano dla danej działki decyzję o warunkach zabudowy, a następnie zapoznać się z treścią tego dokumentu. Informacje takie uzyskamy w wydziale gospodarki przestrzennej gminy właściwej z uwagi na miejsce położenia nieruchomości. Możemy tam też ustalić jaką dana gmina przyjęła najmniejszą powierzchnię działki pod zabudowę.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oraz załączniki, które są wymienione w art. 33 ust. 2 Ustawy prawo budowlane, składa się w organie administracji architektoniczno – budowlanej (zazwyczaj będzie to Starostwo Powiatowe). Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna zostać wydana w terminie do 65 dni od złożenia wniosku.

Inną możliwością podziału nieruchomości jest również wniesienie o zmianę jej przeznaczenia w całości, np. z rolnej na budowlaną, a następnie dokonanie jej podziału na dwie działki mniejsze.

Zmiana przeznaczenia odbywa się na wniosek składany przez właścicieli w gminie, na podstawie przepisów Ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Również i w tej sytuacji musimy zapoznać się z treścią obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podział nieruchomości to procedura, która obejmuje: wytyczenie działek przez geodetę; wniosek o podział skutkujący wydaniem postanowienia (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) z opinią w sprawie proponowanego podziału, w dalszej kolejności decyzja zatwierdzającą podział; na koniec sporządzenie aktu notarialnego zniesienia współwłasności i złożenie wniosków o dokonanie stosownych wpisów w księdze wieczystej.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl