501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Sąd rozwodowy może orzec o podziale majątku już w wyroku rozwodowym jeśli nie przyczyni się to do nadmiernej zwłoki w postępowaniu, czyli w praktyce na zgodny wniosek stron. Gdyż w przeciwnym razie postępowanie takie trwa zbyt długo. Wtedy jest konieczność wytoczenia odrębnego postępowania o podział majątku przed sądem rejonowym po zakończeniu postępowania rozwodowego.

Majątek wspólny małżonkowie mogą dzielić w sposób dowolny, tzn. można dokonać podziału fizycznego rzeczy, np. z domu jednorodzinnego wydzielić dwa odrębne lokale lub też przyznać każdemu z małżonków na własność określone składniki majątku z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego. Można też sprzedać składnik majątku i podzielić się pomiędzy siebie uzyskaną za nie sumą.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 43 kro oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Od wniosku o podział majątku pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł. Jeśli strony zgodnie wnoszą o podział opłata wynosi 300 zł. Jest to opłata stała, bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl