501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Zgodnie z art. 552 § 4 kodeksu postępowania karnego Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. Osoba, która została niewątpliwie niesłusznie aresztowana lub zatrzymana i chce dochodzić roszczeń od Skarbu Państwa powinna złożyć wniosek o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie. Wniosek należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo aresztowanego lub zwolnienie zatrzymanego. Wniosek taki należy złożyć w terminie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w razie zaś zatrzymania od daty zwolnienia.
Wniosek powinien zawierać oznaczenie sądu do którego jest kierowany, dane osobowe wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, żądanie odszkodowania, uzasadnienie oraz datę, a także powinno być podpisane przez wnioskodawcę.
Zgodnie z treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2015 roku: Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, należy uwzględnić nie tylko czas trwania tymczasowego aresztowania ale też stopień dolegliwości, z jakimi wiązało się stosowanie tego środka, a więc przykrości i przeżycia natury moralnej z tego wynikające (uczucie przykrości, utrata dobrego imienia), konieczność poddania się rygorom związanym ze stosowaniem aresztowania, jak również ewentualny ostracyzm środowiskowy i nieprzychylne reakcje po zwolnieniu z aresztu.
Kierując wniosek do sądu należy go dobrze uzasadnić i powołać odpowiednie dowody na poparcie naszych twierdzeń. Gromadzimy wszelkie rachunki, dokumenty mające znaczenie dla sprawy, powołujemy świadków, którzy potwierdzą podnoszone we wniosku okoliczności.
Odszkodowanie czy zadośćuczynienia na niesłuszne aresztowanie bądź zatrzymanie są roszczeniami cywilnymi, ale są dochodzone w trybie procesu karnego.
Postępowanie w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu niewątpliwie niesłusznego aresztowania jest zwolnione z opłat.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl