501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Kontrole przeprowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych u wybranych operatorów telekomunikacyjnych wykazały, iż w trakcie zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych pozyskiwali oni dane wykraczające poza zakres przewidziany w art. 161 ustawy Prawo telekomunikacyjne, tj. wizerunek, wzrost czy kolor oczu. Zgodnie z przywołaną powyżej ustawą przedsiębiorca telekomunikacyjny może przetwarzać dane użytkownika będącego osobą fizyczną, zawarte w katalogu określonym w art. 161 ust. 2 cyt. ustawy, tj. nazwisko, i imiona, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer PESEL, nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość. Toteż przetwarzanie danych wykraczających poza wymieniony zakres może być tylko i wyłącznie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie takich danych osobowych.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl