501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o rozwód lub o separację.
W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.
W przypadku separacji na zgodne żądanie stron uiszcza się opłatę w wysokości 100 zł.
Opłatę należy uiścić wraz z pismem wnoszony do sądu. W przypadku braku należnej opłaty sądy wzywa stronę do jej uiszczenia w terminie 7 dni po rygorem zwrotu pisma. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona sąd zwraca pismo, które nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Sąd nie nadaje biegu sprawie, od której nie uiszczono opłaty. W trudnej sytuacji materialnej strona może się starać o zwolnienie od kosztów.
Opłatę można wnieść na trzy sposoby:
1. w formie znaków opłaty sądowej;
2. uiścić opłatę bezpośrednio w kasie sądu;
3. w formie przelewu na rachunek bankowy właściwego sądu, potwierdzenie przelewu załączyć do pozwu.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl