501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

07/

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne towarzyszy nam przy wielu aspektach codziennego życia. Jego trzon stanowi prawo rzeczowe, deliktowe, konsumenckie oraz prawo kontraktowe.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie podziału majątku ze zniesieniem współwłasności, rozliczeniem nakładów na nieruchomość, w sprawach o ustanowienie i zniesienie służebności. Kancelaria posiada niezwykle bogate doświadczenie w zakresie spraw o zasiedzenie. Prowadzimy także sprawy w zakresie ustalenia prawa własności, zniesienia współwłasności ruchomości, wydania rzeczy, przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zaniechania naruszeń, przeniesienia własności działki zajętej na wzniesienie na niej budynku za odpowiednim wynagrodzeniem, przedłużenia użytkowania wieczystego, ochrony praw rzeczowych ograniczonych, wydania przedmiotu użytkowania wraz z roszczeniem o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy.

W zakresie prawa kontraktowego zapewniany pomoc w dochodzeniu zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi oraz roszczeń odszkodowawczych lub kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Kancelaria posiad również doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych dochodzonych od sprawców szkód i zakładów ubezpieczeń, wynikających ze szkód na osobie i szkód majątkowych, w tym komunikacyjnych.

Kancelaria zapewnia przy tym nie tylko rzetelne i skuteczne dochodzenie roszczeń, ale także wybór najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania problemu przy minimalizacji kosztów związanych ze sprawą.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl