501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

01/

PRAWO KARNE

Kancelaria posiada kilkuletnie doświadczenie w sprawach z zakresu postępowań karnych w tym karnych skarbowych, dotyczące tzw. przestępstw narkotykowych, wypadków komunikacyjnych, w tym popełnionych przez nietrzeźwych kierowców, przestępstw przeciwko mieniu, w tym oszustwa, kradzieże, rozboje, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz w sprawach tzw. błędów w sztuce medycznej.

Kancelaria zapewnia rzetelną i kompleksową obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych, w na wszystkich etapach postępowania, w tym przede wszystkim:

1) w postępowaniu przygotowawczym poprzez:

  • a) udział w przesłuchaniach i innych czynnościach przed organami ścigania mających na celu prawidłową realizację prawa do obrony Klienta,
  • b) sporządzanie pism procesowych, przede wszystkim zażaleń i wniosków dotyczących zastosowanych środków zapobiegawczych i wniosków dowodowych;
  • c) udział w posiedzeniach w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych, w tym, aresztu tymczasowego.

2) w postępowaniu sądowym, w tym postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym, także w postępowaniu o wznowienie procesu,

3) w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków o odroczenie wykonania orzeczonej prawomocnym wyrokiem kary pozbawienia wolności, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, wniosków o ułaskawienie.

Kancelaria reprezentuje także w sprawach z oskarżenia prywatnego, w tym poprzez sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia.

Kancelaria świadczy także profesjonalną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem poprzez:

  1. sporządzenie pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  2. reprezentację w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym jako oskarżyciela posiłkowego do czasu wydania prawomocnego orzeczenia, składanie wniosków dowodowych, wniosków o naprawnienie szkody wyrządzonej przestępstwem,
  3. składania subsydiarnych aktów oskarżenia;
  4. składanie środków odwoławczych od niekorzystnych dla stron rozstrzygnięć. W sprawach z zakresu prawa wykroczeń Kancelaria zapewnia obronę obwinionego w postępowaniu sądowym.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl