501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Prawu kościelnemu przyświeca zasada nierozerwalności małżeństwa. Jednakże od każdej reguły są wyjątki. W ściśle określonych sytuacjach prawo kościelne dopuszcza możliwość rozwiązania lub też orzeczenia nieważności sakramentu małżeństwa.
Rozwiązanie małżeństwa następuje poprzez dyspensę, której może Ojciec Święty. Jednym z powodów uzasadniających rozwiązanie małżeństwa uznaje się jego niedopełnienie. Wyrok rozwodowy Sądu Powszechnego przy ubieganiu się o dyspensę może mieć walor jedynie pomocniczy.

W przypadku nieważności małżeństwa należy wszcząć odpowiednią procedurę. Inicjuje ją skarga powodowa, w której przedstawia się treść zarzutów uzasadniających unieważnienie małżeństwa, np. niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej po stronie małżonka. Następnie Przewodniczący Trybunału Kolegialnego wydaje dekret przyjęcia skarg powodowej i ogłasza Sąd Biskupi właściwy do rozpatrzenia sprawy z racji miejsca zawarcia małżeństwa. Kolejno wydaje się dekret ustalający formułę sporu. W toku procesu przesłuchuje się strony i świadków. Jeśli strona pozwana nie odpowiada na wezwania wówczas wydaje się dekret nieobecności. Zespół sędziowski zbiera się na sesji wyrokowej i wydaje wyrok.
Wyrok orzekający nieważność małżeństwa w pierwszej instancji nie jest orzeczeniem ostatecznym. Orzeczenie taki musi zostać dodatkowo zatwierdzono przez Sąd drugiej instancji.
Musimy pamiętać, iż prawo cywilne i kanoniczne to dwa odrębne porządki normatywne.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl