Dotychczasowe uregulowania związane z przeciwdziałaniem skutkom kryzysu gospodarczego związanego z epidemią koronawirusa przewidują dwa zasadnicze rozwiązania pomagające pracodawcy w przetrwaniu kryzysu.

Świadczenie postojowe

Dotychczasowe przepisy przewidują możliwość starania się o dofinansowanie do utrzymania miejsc pracy. Jeżeli w okresie przestoju pracodawca utrzyma miejsca pracy wówczas może starać się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które według projektowanych zmian będzie przysługiwać do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem jego przyznania jest m.in. niezaleganie ze spłatą zobowiązań podatkowych.

Dofinansowanie

Pracodawca będzie mógł otrzymać dofinansowanie, w drodze umowy zawartej ze Starostą. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów przedsiębiorstwa, od 50% do 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem otrzymania wsparcia jest utrzymanie miejsc pracy co do których przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie przez okres na jaki otrzyma dofinansowanie.

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Wprowadzone regulacje przewidują możliwość uzyskania dofinansowania przy obniżeniu wymiaru czasu pracy  o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim wypadku można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% wynagrodzenia,  jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Tych zmian należy dokonać w drodze porozumienia z pracownikami.

Zasady wsparcia dla pracodawców – poradnik koronawirus

22 kwietnia 2020

Lorem ipsum

Adwokat Toruń, Prawnik Toruń, Kancelaria

WRÓĆ DO BLOGA

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2020