JOANNA SIECZKO

ADWOKAT

MAGDALENA SENIW

ADWOKAT

MARCIN SYNAK

ADWOKAT

PRAWO

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZESPÓŁ

Ważnym filarem gospodarki każdego państwa są zamówienia udzielane przez organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, sądy, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie, podmioty zajmujące się sprzedażą i produkcją energii, obsługą transportu kolejowego oraz usługami w zakresie gospodarki wodnej oraz wiele innych. Według danych z 2022 roku wartość zamówień publicznych stanowi nawet 10 proc. PKB, co daje sumę około 200 miliardów złotych rocznie. W całej Unii Europejskiej udział zamówień publicznych w PKB wynosi natomiast aż 19 procent, czyli około 2,3 biliona euro. Każdego roku w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego startują setki tysięcy wykonawców. W związku z powyższym bardzo ważne są jasne i przejrzyste procedury konkursowe oraz ich przestrzeganie zarówno przez zamawiających jak i wykonawców. Nasza kancelaria w ciągu ostatnich 10 lat uczestniczyła w przygotowywaniu wielu takich postępowań i rozstrzyganiu ich po stronie zamawiających oraz przygotowywaniu ofert przez wykonawców.  Reprezentowaliśmy również zamawiających jak i wykonawców przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. 
 

Pomagamy również w kompletowaniu ofert składanych w przetargach przez naszych klientów. Świadczymy pomoc prawną w tworzeniu konsorcjów wymieniających się wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem gospodarczym w celu wygrania przetargu. Czuwamy, aby wszelkie procedury opisane w przepisach zostały zachowane. W imieniu naszych klientów składamy odwołania od niekorzystnych rozstrzygnięć komisji przetargowych, reprezentujemy ich przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. 

POMOC PRAWNA DLA OFERENTÓW

Posiadamy 10-letnie doświadczenie związane z przygotowywaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację różnorodnych projektów infrastrukturalnych i społecznych. Do tej pory uczestniczyliśmy w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej w kilkuset postępowaniach, w tym Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projektów umów, a także udzielaniu odpowiedzi na zapytania oferentów, wyjaśnianiu treści SWZ oraz świadczeniu pomocy prawnej przy rozstrzyganiu postępowań przez komisje przetargowe. 

POMOC PRAWNA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.

PRAWO

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZADZWOŃ

NAPISZ

Adwokat Prawo Zamówień Publicznych Toruń