REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Poniższy regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą przez Piotra Konieckiewicza i Marcina Synaka działających pod firmą Kancelaria Adwokacka Ius Cogens P Konieckiewicz M Synak spółka cywilna, NIP 9562306128, REGON 341540940, ul. Mostowa 20/3, 87-100 Toruń. Usługi świadczone są za pośrednictwem strony internetowej adwokatztorunia.pl oraz aplikacji bookero.pl. Płatności dokonywane są za pośrednictwem bramki płatniczej imoje.pl. 

2. Kontakt z usługodawcą jest możliwy poprzez:

a) adres poczty elektronicznej: info@iuscogens.pl lub pod numerem telefonu +48 602 762 047  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00,

b) przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza kontaktowego mieszczącego się pod adresem: https://adwokatztorunia.pl/regulaminy.

3. Regulamin świadczenia usług jest dostępny w każdym czasie pod adresem https://adwokatztorunia.pl/regulaminy i każdy zainteresowany może się z nim zapoznać przed zawarciem umowy o konsultację prawną. Każdy ma możliwość pozyskania, odtworzenia i utrwalenia treści regulaminu w dowolny sposób, w poprzez wydrukowanie albo zapisanie na dowolnym nośniku.

 

II. DEFINICJE

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

(1) Aplikacji - oznacza to system rezerwacji Bookero.pl, z którego  klient może korzystać na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Ius Cogens P Konieckiewicz M Synak spółki cywilnej dostępnej pod adresem https://adwokatztorunia.pl, za pośrednictwem którego można zarezerwować termin konsultacji prawnej z prawnikami współpracującymi z kancelarią i zawrzeć umowę o konsultację prawną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy spełnieniu pozostałych warunków  określonych regulaminem,

(2) Usługodawcy - oznacza to podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, którego dane wskazane są w Rozdziale I regulaminu zatytułowanym Postanowienia Ogólne.

(3) Kliencie - oznacza to pełnoletnią i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczna albo osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usługi konsultacji prawnej świadczonej przez usługodawcę, na podstawie umowy o konsultację prawną zawartej z wykorzystaniem drogi elektronicznej,

(4) Stronie internetowej – oznacza to platformę internetową usługodawcy mieszcząca się pod adresem: https://adwokatztorunia.pl za pośrednictwem której klient z wykorzystaniem aplikacji może umówić konsultację prawną z usługodawcą, a tym samym zawrzeć drogą elektroniczną umowę o konsultację prawną przy spełnieniu warunków wynikających z regulaminu;

(5) Ustawie o prawach konsumenta - oznacza to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

(6) Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną - oznacza to ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.),

(7) Umowie o konsultację prawną - oznacza to umowę pomiędzy usługodawcą i klientem zawartą drogą elektroniczną w sposób i na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie,

(8) Usługach - oznacza to usługi oferowane drogą elektroniczną przez usługodawcę, opisane w pkt III Regulaminu.

(9) Regulaminie - oznacza to niniejszy dokument;

(10) Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną, dokonująca z usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

(11) Przedsiębiorcy – oznacza to podmiot posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 ze zm.).

(12) Polityce prywatności – oznacza to zasady ochrony danych osobowych klientów wraz z polityką cookies, dostępne pod adresem https://adwokatztorunia.pl/regulaminy.

 

III. USŁUGI ŚWIACZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Usługodawca za pośrednictwem aplikacji Bookero.pl dostępnej na stronie internetowej https://adwokatztorunia.pl ma możliwość zawarcia umowy o konsultację prawną świadczoną zgodnie z cennikiem widocznym w procesie zawierania umowy. Konsultacja prawna może zostać udzielona w trakcie:

(1) spotkania stacjonarnego,

(2) wideo-porady przeprowadzanej za pośrednictwem platformy Google Meet,

(3) konsultacji telefonicznej.

2. Środowisko informatyczne Klienta w celu zawarcia Umowy o konsultację prawną musi spełnić poniższe minimalne wymagania techniczne:(1) połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do poczty elektronicznej i urządzenia umożliwiającego połączenie minimum dźwiękowe;(2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Usługi związane z niespełnieniem wymagań technicznych opisanych w pkt 2 powyżej., jak też za wszelkie nieprawidłowości związane ze sprzętem z którego korzysta Klient.

 

IV. ZAWARCIE UMOWY

 

1. Zawarcie umowy o konsultację prawną odbywa się w następujący sposób:

(1) W celu zarezerwowania terminu konsultacji prawnej klient może skorzystać z systemu rezerwacji (aplikacji) dostępnej pod adresem https://adwokatztorunia.pl,

(2) Klient ma możliwość wyboru (spośród pozycji wskazanych w aplikacji):

a) rodzaju usługi,

b) daty jej wykonania,

c) godziny,

d) prawnika, który będzie udzielał konsultacji prawnej.

(3) W formularzu rezerwacji widoczny jest cennik poszczególnych usług. Podane ceny są cenami brutto.

(4) W celu realizacji usługi klient podaje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres email do kontaktu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

(5) Z chwilą rezerwacji terminu konsultacji prawnej klient oświadcza, że:

(a) zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść,

(b) zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i akceptuje jej treść, w tym został poinformowany o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które usługodawca zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rezerwacji konsultacji prawnej,

(c) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

(d) podane w aplikacji w procesie rezerwacji usługi konsultacji prawnej dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

(5) Po dokonaniu rezerwacji klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia rezerwacji na adres email wskazany w formularzu kontaktowym. W wiadomości email kierowanej do klienta znajdują się dane dotyczące płatności za usługę.

(6) Umowa zostaje zawarta z chwilą opłacenia przez klienta ceny za usługę.

(7) Umowa zostaje zawarta na czas udzielenia konsultacji prawnej przez usługodawcę, co nie wyklucza nawiązania dalszej współpracy pomiędzy usługodawcą a klientem na odrębnie ustalonych warunkach.

2. Usługodawca w każdej chwili może zwrócić się do klienta o dostarczenie wszelkich materiałów, i dokumentów, jakie mogą okazać się niezbędne w celu prawidłowego wykonania usługi konsultacji prawnej, a klient w celu jak najwyższego standardu świadczenia usługi winien takie materiały i dokumenty dostarczyć. Za brak dostarczenia dokumentów i udzielenie konsultacji prawnej wyłącznie na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego, usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

3. Z powodów organizacyjnych leżących po stronie usługodawcy nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - udzielenie konsultacji prawnej przez innego prawnika niż wybrany przez klienta w procesie rezerwacji. 

 

V. PŁATNOŚCI

 

1. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za zarezerwowaną usługę w czasie 30 minut od otrzymania wiadomości email z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji. Brak opłacenia usługi jest równoznaczny z brakiem zawarcia umowy o konsultację prawną.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

3. Datą zapłaty jest data uznania na rachunku bankowym dostawcy systemu płatności lub rachunku bankowym Usługodawcy pełnej kwoty wynagrodzenia za usługę konsultacji prawnej.

4. Klient wyraża zgodę na wystawiane i przesyłanie faktur na adres e-mail podany przez Klienta w formie elektronicznej, bez podpisu odbiorcy, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.

5. Klient akceptuje, że wpłacone tytułem usługi konsultacji prawnej środki pieniężne nie polegają zwrotowi w sytuacji, gdy usługodawca był gotowy udzielić konsultacji prawnej w terminie zarezerwowanym przez klienta, a klient:

a) co najmniej na 2 godziny przed umówionym spotkaniem nie poinformował usługodawcy o rezygnacji z usługi albo potrzebie zmiany terminu jej świadczenia,

b) nie pojawił się w umówionym terminie w siedzibie kancelarii lub nie wziął udziału w wideokonferencji. 

 

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA COOKIES

 

Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, i są dostępne pod następującym adresem: https://adwokatztorunia.pl/regulaminy.

 

VII. REKLAMACJE

 

1. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację dotyczącą Umowy (niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy) składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej, na adres Usługodawcy info@iuscogens.pl.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu; rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja, w tym zarzuty dotyczące usługi; okoliczności uzasadniające reklamacje oraz ewentualny żądany sposób rozwiązania problemu. W przypadku złożenia reklamacji niezawierającej wskazanych elementów, Klient będzie poproszony o ich uzupełnienie.

3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 14 dni od dnia, w którym usługa konsultacji prawnej udzielona na podstawie niniejszego Regulaminu została wykonana lub miała być wykonana.

4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Termin ten ulega wydłużeniu o czas, w jakim Klient uzupełni braki reklamacji.

5. Usługodawca nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.0.1823 ze zm.).

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z uwagi na zawarcie umowy o konsultację prawną z usługodawcą na odległość klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy o konsultację prawną, składając stosownie oświadczenie o rezygnacji z usługi w formie mailowej na adres usługodawcy info@iuscogens.pl lub poprzez skorzystanie z linku do odstąpienia wysyłanego w automatycznej komunikacji mailowej przez dostawcę płatności.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co sobie świadczyły.

3. Klient będący konsumentem może żądać rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz usługi przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rezerwacji konsultacji prawnej. W takim przypadku, z uwagi na zrealizowanie usługi porady prawnej przez usługodawcę przed terminem do odstąpienia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy o konsultację prawną nie przysługuje.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Do przedsiębiorców dokonujących zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością ale nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego w zakresie prawa odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące konsumentów (zawarte w dziale VIII regulaminu). 

2. Do przedsiębiorców dokonujących zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością ale nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego w zakresie procedury reklamacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące konsumentów (zawarte w dziale VII regulaminu). 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a klientem, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

5. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej i stanowi integralną część umowy o konsultację prawną zawartej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

7. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego regulaminu, każdy klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej strony internetowej zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. W przypadku zmiany regulaminu, będzie ono skuteczne poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej usługodawcy. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.09.2023.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORAZ

POLITYKA COOKIES

I. DEFINICJE

1. Administrator - Piotr Konieckiewicz i Marcin Synak działający pod firmą Kancelaria Adwokacka Ius Cogens P Konieckiewicz M Synak spółka cywilna, NIP 9562306128, REGON 341540940, ul. Mostowa 20/3, 87-100 Toruń.

2. Dane osobowe - informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefony, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. Polityka - niniejsza Polityka prywatności i plików cookies.

4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Serwis - serwis elektronicznej rezerwacji konsultacji prawnych, prowadzony przez administratora pod adresem https://adwokatztorunia.pl

6. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w polityce.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH

W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 

1. W związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika w serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu przez użytkownika.

2. W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. Jeżeli masz pytania bądź wątpliwości związane z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres info@iuscogens.pl

3. Pamiętaj, że kontaktując się z nami poprzez pocztę e-mail czy zapisując Serwis, przekazujesz nam swoje dane osobowe, na przykład imię, nazwisko oraz adres poczty e-mail. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych danych.

 

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

W SERWISIE I KORZYSTANIE Z SERWISU

 

1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu (w tym adres IP, podane imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefony lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie elektronicznej rezerwacji usług prawnych - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

d) w celach marketingowych administratora ? zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

 

2. Aktywność użytkownika w serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych ? w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)

 

3. Rezerwacja Konsultacji Prawnych

a) Osoby, które chcą dokonać rezerwacji konsultacji prawnych w serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi rezerwacji, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Podanie tych danych jest wymagane w celu dokonania rezerwacji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rezerwacji konsultacji prawnych.

b) Z chwilą podania danych i naciśnięcia "Zarezerwuj" dane są zapisywane i przekazywane do wyspecjalizowanego oprogramowania administratora w celu dalszej obsługi rezerwacji. Tym samym umożliwiając nam poinformowanie Cię o niedokończonej rezerwacji, braku płatności i dokończeniu rezerwacji konsultacji prawnych.

 

4. Dane osobowe są przetwarzane:

a) W celu świadczenia usług związanych z utworzeniem i obsługą rezerwacji w serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) W celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f?RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

c) W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

d) W celach marketingowych administratora oraz innych podmiotów - zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

e) Jeżeli użytkownik zamieszcza w serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób oraz za ich zgodą.

f) Po podaniu danych i naciśnięciu "Zarezerwuj" użytkownik przekierowywany jest do systemu płatności elektronicznych. Płatność elektroniczna jest podstawą potwierdzenia dokonania rezerwacji konsultacji prawnej. Brak płatności stanowi rezygnację użytkownika z rezerwacji. Płatność jest możliwa w czasie 30 minut od naciśnięcia przez użytkownika "Zarezerwuj".

 

IV. MARKETING

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

a) przypomnieniu użytkownikowi o braku płatności za usługę rezerwacji konsultacji prawnych i możliwości jej dokonania oraz wykonania usługi w późniejszym terminie.

b) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

c) prowadzenie innego rodzaju działań analitycznych oraz statystycznych.

2. W celu realizowania działań marketingowych administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań użytkownika.

3. Przetwarzam Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasz profil prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.?

 

V. PLIKI COOKIES

ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach serwisu nie ma na celu identyfikacji użytkowników. Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.

 

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

2. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności serwisu, z których użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez administratora za pośrednictwem Serwisu.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

FUNKCJONALNE I ANALITYCZNE PLIKI COOKIES5.

4. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania serwisu do wyborów użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu

5. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez administratora i jego partnerów za pośrednictwem serwisu.

6. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie.

7. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

 

REKLAMOWE PLIKI COOKIES

8. Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników w ramach serwisu oraz poza serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez administratora i jego partnerów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie.

10. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.?

 

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania rezerwacji, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

2. W zakresie, w jakim dane użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem pocztą elektroniczną na adres info@iuscogens.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Adwokacka Ius Cogens P Konieckiewicz M Synak, ul. Mostowa 20/3, 87-100 Toruń.

3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, a także z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

VIII. ODBIORCY DANYCH

1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

 

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

b) Stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny ? zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.10.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.

 

XI. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@iuscogens.pl lub na adres  korespondencyjny:  Kancelaria Adwokacka Ius Cogens P Konieckiewicz M Synak spółka cywilna, ul. Mostowa 20/3, 87-100 Toruń. 

 

XII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 września 2023 r.

ZADZWOŃ

NAPISZ

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

IURIS PRUDENTIA EST DIVINARUM ATQUE HUMANARUM RERUM NOTITIA, IUSTI ATQUE INIUSTI SCIENTIA

Kancelaria Adwokacja Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS

SPÓŁKA CYWILNA

P KONIECKIEWICZ M SENIW M SYNAK

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 6

87-100 TORUŃ

NIP 9562306128

REGON 341540940

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING BANK ŚLĄSKI

SPÓŁKA AKCYJNA

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT

INGBPLPW PL

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS S. C. 2023-2024. Regulamin świadczenia usług oraz polityka ochrony danych osobowych.